The Physical Development Of Mashhad Metropolis And Change In The Morphology Of River Systems

این رودخانۀ آبی از آبادیهای بسیاری عبور میکند و در طول مسیر خود تشنگان بسیاری را سیراب میکند و از هر کجا که عبور میکند ردپای خود را بر جا میگذارد و سبب میشود آبی وجودش به سبزی حیات زمینها و آبادیهای اطرافش بدل شود. از ویژگیهای این رودخانه، پرجاذبه بودنِ آن، است چون آبادیهای آق مسجد، سکه، بناوی، دکان، پونل، سلطان و سکاسکه بشم در حاشیۀ این رودخانه واقع شدهاند. این رود آبی رنگ سبزی بخش آبادیهای چنگیز خونی، جلوه خوار، کنگه لیوه، رینه و معاف محله که در حاشیۀ آن واقع شدهاند را سیراب میسازد.

این رود حیات بخش آبادیهای کلته، شیر بچه پیر، دشته میان و سرک را سیراب میکند و در نهایت به رودخانۀ شفاورد میپیوندد. اهالی بومی این منطقه رودخانه شفارود را با نامهایی چون وسکه ربار، مینه رو و … یعنی با هدف حفظ یک اکوسیستم بینالمللی وارد گود شوند و به فکر تغذیه تالاب باشند؛ اما طی سالهای گذشته هرگز افغانستان این موضوع را نپذیرفته؛ چون هر کشوری دنبال منافع سرزمین خود است و برای تامین آب کشاورزی آب را پشت سد کجکی ذخیره کرده است .

خود پالایی به فعل و انفعالات و فرآیندهایی گفته می شود که به صورت طبیعی در یک منبع آبی رخ می دهـد و در نتیجـه ی آن میزان آلودگی وارد به آب تا رسیدن به حد مطلوب و استاندارد کاهش پیدا می کند. به عبارت دیگر به مقادیری از آلودگی که مـی تواند وارد رودخانه شود و رودخانه توانایی پذیرش و کاهش اثر آن را داشته باشد توان خودپالایی گفته می شود .در این پـژوهش بـه بررسی توان خود پالایی رودخانه کارون در سال آبی 92-93 در فاصله بین ایستگاه های ملاثانی تـا فارسـیات پرداختـه شـد،نتایج نشان داد بیشترین میزان خودپالایی در تیر ماه و در بازه ملاثانی تا اهواز و حداقل میزان خود پالایی در بازه اهـواز تـا فارسـیات،در آذر ماه می باشد.

خود پالایی به فعل و انفعالات و فرآیندهایی گفته می شود که به صورت طبیعی در یک منبع آبی رخ می دهد و در نتیجه ی آن میزان آلودگی وارد به آب تا رسیدن به حد مطلوب و استاندارد کاهش پیدا می کند. این رودخانه که به پونک مشهور است پارک را به دو قسمت مجزا تقسیم نموده که با یک پل بزرگ و چندین پل کوچک به هم متصل میشوند. در بین رودخانههای شهر تالش شفارود دومین رودخانه پرآب این منطقه به حساب میآید و در مسیر آن رودهای بزرگ و کوچک دیگری نیز اضافه میشود که همین موارد نیز به پر آبی این رودخانه معروف میافزاید.

یکی از ارتفاعات ترکیه موسوم به مین گول داغ یا بین گل داغ(هزار برکه) با ارتفاع ۳۱۵۲ متر در جنوب ارزروم نزدیک سرچشمه فرات که ابتدا به طرف شمال غربی و بعد به طرف شمال شرقی به راه می افتد و از جنوب و مشرق و شمال شرق کوهی به نام پالان دوکن با ارتفاع ۳۱۳۵ متر که در جنوب ارزروم واقع است، میگذرد و پس از گذشتن از مشرق حسن قلعه به طرف مشرق به جریان می افتد و از جنوب ارتفاعات قارص و شمال کوه های آرارات بزرگ با جذب شاخه های متعدد جریان خود را ادامه و وارد جلگه ایروان در خاک ارمنستان شوروری میگردد.

رودخانه هیرمند، یک رودخانه فرامرزی است که یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر طول آن است و از کوههای بابا در افغانستان سرچشمه میگیرد و به دریاچه هامون که دریاچهای مشترک میان افغانستان و ایران است، میریزد و به طور متوسط سالیانه آوردی معادل ۹۳ هزار میلیون مترمکعب دارد. شفارود از کجا سرچشمه می گیرد؟ آب حیات بخش است و هر کجا که باشد زندگی میبخشد. او ادامه داد: همچنین در بخش مخازن و خروجی سدهای استان هم تا به امروز با توجه به بارشهای سیل آسای روزهای گذشته مشکل خاصی نداریم، ولی در شهرها آبگرفتگی گزارش شده است که با کمک نیروهای امدادی برطرف میشود.

این امر بیانگر این نکته است که آب در زمین یا بر زمین هم چون خون در تن انسان یا سایر موجودات زنده است. دولت روم باز مأموری آک ویلیوس نام به آسیای صغیر فرستاد و مهرداد معذرت خواست ولی چون مأمور روم از مقدار هدایای مهرداد راضی نبود، راپرت مساعدی به دولت روم نداد و این نکته باعث شد که دولت مذکور به پادشاه پُنت اعلان جنگ کرد. در نیمه قرن ۲۰ پیدایش و قدرت نمایی یک دیکتاتوری نظامی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد و علاوه بر رکود اقتصادی که تبعات آن هنوز در این کشور قابل مشاهده است از نظر اجتماعی هم مشکلاتی را بوجود آورده و سبب شد جمع زیادی از مردم روستانشینی که با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کردند به منظور رسیدن به شرایط بهتر زندگی به شهر سرازیر شده و در نقاط شهری تراکم جمعیت را بوجود آوردند.

چنانچه در سال های جنگ با روس ها چنین کرد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، نمونه برداری از 5 ایستگاه منتخب در طول مسیر رودخانه طی فصول تابستان و پاییز انجام یافت و پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه مقادیر پارامترهای کیفی برای محاسبه شاخص های کیفیت آب شامل:BOD5،COD، اکسیژن محلول، نیترات، کلی فرم مدفوعی،آمونیوم ، pH، EC، فسفات، دما، سختی کل، کدورت و کل جامدات محلول با استفاده از روش های استاندارد تعیین شدند. درجه ی حرارت:در دما های پایین فعالیت باکتری ها کمتر است در نتیجه سرعت تجزیه هم کمتر خواهد بود،در مقابل مقدار DO آب نیز به علت افزایش حلالیت اکسیژن در آب در دمای بیش تر،افزایش خواهد یافت.

در حالی که طول تمساح ها به 14 فوت می رسد. به طوری که از آب گل آلود ماهی بگیرند. رودخانه شفارود زیستگاهی برای ماهیهای سردآب بومی است و به دلیل همین مناسب بودن در اطراف این رودخانه استخرهای پرورش ماهی متعددی بنا شده است تا از آب این رودخانه برای پرورش ماهی استفاده شود. اسـتان خوزسـتان در جنـوب غـرب ایـران بـا مساحتی حدود 64236 کیلومتر مربع در کنار خلیج فارس و اروند رود قرار دارد.رقوم جلگه خوزسـتان در حـدود شوشـتر کـه رود کارون از سد گتوند میگذرد بالاتر از 50 متر از سطح دریا و بتدریج به سمت جنوب کاهش میابد تا اینکه در بندر قیر به حـدود 22 متر,در اهواز به حدود 15 متر,در ناحیه طرح توسعه نیشکر به حدود 1-9 متر, در دارخویین به حدود 4 متر و در انتها بـه حـدود 2 متر از سطح دریا میرسد.شیب متوسط جلگه نیز از شوشتر تا بند قیر در امتداد متوسط رودخانه حدود 0/8در هـزار,از بنـد قیـر تـا اهواز 0/1 در هزار و از اهواز تا بهمنشیر و حفار حدود 0/008 در هزار میباشد.مساحت دشـتهای جلگـه خوزسـتان 6935 کیلـومتر مربع است.بارندگی کم,تبخیر زیاد,آبیاری بی رویه,شیب کم اراضی دشتها,بافت خاک سنگین,قابلیت نفوذ کم و عدم وجود زهکـش های طبیعی از عوامل اصلی شور شدن اراضی منطقـه است.خوزسـتان از شـمال و شـرق بـه بـه رشـته کوههـای زاگـرس منتهـی میشود.استان خوزستان توسط حوضـه هـای کـارون بزرگ(کـارون و دز) جراحـی و زهـره و کرخـه و مـرزی غـرب پوشـانده شـده است.مقادیر آبدهی حوضـه هـای فـوق در اسـتان خوزسـتان بترتیـب 7366،2077/3 255/7 و 40/2 متـر مکعـب گـزارش شـده است.بسیاری از اراضی موجود در حاشیه ی این رودخانه به وسیله ی آن آبیاری می شوند و این خود دلیلی برای بررسی کیفـی آب این رودخانه می باشد از آنجا که عملکرد محصولات کشاورزی بستگی زیادی به کیفیـت آب آبیـاری دارند،شـناخت الگـوی کشـت مناسب با کیفیت آب ،تأثیر مهمی بر سود اقتصادی، مصرف آب و سایر نهاده های کشاورزی خواهد داشت.منطقه×مورد×مطالعـه×در× این×تحقیق×در ×پایین×دست ×محل×اتصال×رودخانه×دز×به رودخانه×کارون ×و×شامل ×بازه ×های×ملاثانی×تا×اهواز×و×اهـواز×تـا×فارسـیات×مـی× باشد،در شکل زیر موقعیت ایستگاه های هیدرومتری نشان داده شده است.در این پژوهش به بررسی توان خودپـالایی رودخانـه ی کارون در بازه ی ملاثانی تا فارسیات و در سال آبی 92-93 پرداخته شده است.

امکانات قابل توجهی را جهت بهره برداری توریستی از آن ایجاد کرده؛ که در صورت برنامه ریزی مناسب میتواند مورد استفاده عموم مردم واقع شود! توسعه ی روز افزون جمعیت و در پی آن افزایش فعالیت های کشاورزی و صنعتی و نیز افزایش حجم فاضلاب ها و پساب های شهری موجب آلودگی منابع آب موجود شده است،یکی از مهم ترین منابع آب قابل استفاده رودخانه ها می باشند میزان آلاینده های قابل پالایش برای هر رودخانه متفاوت و متغیر است و بسته به نوع و تعداد منابع آلاینده و شرایط رودخانه می باشد.منابع آلاینده می توانند به صورت نقطه ای مانند پساب های شهری و صنعتی و یا غیر نقطه ای همانند زه آب های کشاورزی باشند.

از آنجا که توسعه ی روز افزون جمعیت و در پی آن افزایش فعالیت های کشاورزی و صنعتی و نیز افزایش حجم فاضلاب ها و پساب های شهری موجب آلودگی منابع آب موجود شده است،یکی از مهم ترین منابع آب قابل استفاده رودخانه ها می باشند میزان آلاینده های قابل پالایش برای هر رودخانه متفاوت و متغیر است و بسته به نوع و تعداد منابع آلاینده و شرایط رودخانه می باشد.منابع آلاینده می توانند به صورت نقطه ای مانند پساب های شهری و صنعتی و یا غیر نقطه ای همانند زه آب های کشاورزی باشند. یونانی ها از کلمه ” اروپا ” برای اشاره به یونان، یعنی منطقه ای که در آن ساکن هستند ، استفاده کرده اند.

جالب اینجاست که نام این رود به زبان اذربایجانی “آراز چای” یا “آراس چای” و در منابع یونانی و اروپایی به آراکس، آراکسس یا ارکسس شناخته میشود. اين تلفات نفوذ که تلفات انتقال ناميده مي شوند، نه تنها باعث کاهش حجم سيلاب مي شوند، بلکه باعث تنزل دبي اوج سيلاب نيز مي گردند. از طرف دیگر اصفهان رتبه اول را در کاهش مصرف آب دارد. رودخانۀ شفارود ۹/۳۴۹ کیلومتر مربع مساحت دارد. رودخانه شفارود یکی از رودخانههای مستقلی است که زیر حوضچۀ تالش قرار گرفتهاند. خواهر فاطمه از همان روزهای نخست زندگی اش بارها هدف ضرب و شتم قرار گرفته و حتی فرزندش زیر بار کتک سقط شده بود.

این بند نیز دچار بدخوانی شده و باید آن را به صورت زیر خواند: «چون بیدار شدم خود را خوار کعجلٍ جَسدٍ لَه خُوار 14 برو ضمّ چون خوار به خوارزم یافتم. از نظر او جادو بر مبنای اصل همانندی و تداعی معانی عمل میکند و چون چیزهایی که مانند هم هستند، ارتباط علّی و معلولی با یکدیگر دارند، بنابراین جادو بیشتر شبیه علم است. رودخانههای حوزه شهرستان تالش شامل ۹ رودخانه اصلی و تعداد زیادی رودخانه فرعی هستند که از نظر اکولوژیکی و زیستگاهی اهمیت فوقالعادهای در حفاظت از ذخایر ارزشمند ژنتیکی ماهیان دریای خزر دارند.

به نظر میرسد حالا با سیلابهایی که به وقوع پیوسته، طرفداران سدسازی برای طرحهای خود توجیه تازهای پیدا کرده اند. بنابراین این امکان وجود دارد که آب با DO در طول روز اشباع شده باشد اما در شب به دلیل رشد جلبک ها شرایط بی هوازی رخ دهد. که پنج زاویه دارد. آقابیگی در ادامه با اشاره به وضعیت استانهای بوشهر، چهارمحال و بختیاری و فارس با توجه به بارشهای سیل آسا در این مناطق نیز بیان کرد: علارغم بارندگیهای شدید که باعث رکورد در برخی از استانها شدخوشبختانه مشکل خاصی گزارش نشده با توجه به اینکه ۵۰ درصد بارندگی در سال در این استانها باریده مشکلی گزارش نشده است.

سیف الله آقابیگی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منابع آب ایران، در خصوص آخرین وضعیت حجم مخازن سدهای شهرهای جنوبی کشور با توجه به بارندگی سیل آسا روزهای گذشته گفت: خوشبختانه در بخش منابع آب و طغیان رودخانهها در خوزستان مشکل خاصی گزارش نشده است. مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منابع آب ایران اضافه کرد:کنترل حجم مخازن سدها به صورت مستمر در دستور کار قرار گرفته است و در استانهایی مانند فارس اقدام به رهاسازی آب برخی از سدها شده تا حجم کافی برای مهار سیلابهای احتمالی وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید