عمر هزاران ساله آغشت – Www.oipf.ir

عیسی بزرگزاده روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا در زاهدان اظهار داشت: به دنبال برگزاری بیست و یکمین اجلاس کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند در سالجاری معاونان کمیساران آب دو کشور در شهر زابل استان سیستان و بلوچستان در خصوص نقشهبرداری مشترک از رودخانه هیرمند مرزی برای تعیین محلهای تحویل حقابه جانب ایران، توافق کردند. به گفته دکتر سیامک کرم زاده، عضو هیئتعلمی دانشگاه شاهد و همکارش: «تقریباً در تمامی متون حقوقی که نسبت به یک وضعیت، اصولی را تبیین میکنند این عبارت که “مگر طرفین بهگونهای دیگر توافق کنند” درجشده است و این بدان معناست که کشورهای ذینفع، اولین گزینهها در حل معضلات بینالمللی هستند.

نکته قابلتوجه در خصوص این رودخانه وجود دشتهای و مراتع بسیار زیبای ترکمن است. و با آب تنگ محمود و ضمن ادغام با رود خانه سبز کوه وارد منطقه لردگان میگردد.در طی مسیر پیموده شده و افزایش آبریزها با آب( بازفت ) که یکی از آبهای بسیار مهم میباشد ادغام و از کوههای( 6 بر) با رود خانه منج مخلوط میشود.با گذر از رودخانه (خرسان ) و مخلوط شدن ضمن تغیر مسیرهای مختلف وارد استان خوزستان میشود .با افزایش و ترکیب با آبهای میان راه وارد ( سوسن ) شده و با گذر از دره ( کوه گزیر) و با آب دره (برد نخش) و ترکیب با آب سوسن وارد دهستان( ایوه ) شده .

این رودخانه در طول سالهای گذشته به علت صنعتی شدن مناطق اطراف آن به شدت آلوده شده است. طرف افغان در این بند به ضرر ایران کار کرده است و ایران طبق بند ۵ معاهده، اعتراض کرده است. به گفته یک کارشناس سیاسی با رأی کمیسیون بررسی حقابه هیرمند موسوم به کمیسیون دلتا که با مداخله سه کشور آمریکا، کانادا و شیلی انجام شده است، قراردادی در سال ۱۳۵۱ میان امیرعباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران و موسی شفیق، نخست وزیر وقت افغانستان در کابل به امضاء رسید و مقرر شد در هر ثانیه ۲۶ مترمکعب آب (معادل ۸۵۰ میلیون مترمکعب در سال) از ذخیره سد کجکی سهم ایران باشد.

درواقع دولت افغانستان با تحویل ۲۶ متر مکعب در ثانیه (بهطور متوسط در سال) از آب رودخانه هیرمند به ایران موجب پایان مسئولیت خود نمیشود، بلکه حفظ تالاب هامون به منزله تعهدی بینالمللی همواره بر ذمه دو کشور بهخصوص افغانستان به منزله کشور حاکم بر رودخانه تأمینکننده هامون است. در صورتيکه افغانستان آبهاي موجود در قلمرو خود را غرض استفاده درست در داخل کشور مديريت کرده و مورد بهره برداري قرار دهد بدون شک اين کشور در عرصههاي اقتصاد و سياست شاهد تغيير و تحول مثبت خواهد بود.

اما به واسطه مجموعهای از مسائل، اختلافات موجود بر سر تقسیم آب هیرمند و دیگر حقوق مربوط به این رودخانه بینالمللی همچنان مورد چالش است. رود هیرمند که از افغانستان سرچشمه می گیرد در ورودی خود به مرز ایران به دو قسمت تقسیم می شود که بخش کمتر آن وارد منطقه سیستان شده و پس از پخش آب از خروجی های مختلفی به تالاب بین المللی هامون می ریزد و بخش بیشتر آن نیز از طریق رودخانه مرزی مجددا وارد خاک افغانستان شده و در نهایت به بخشی از این تالاب که در خاک افغانستان قرار گرفته می ریزد که به گفته برخی کارشناسان این بخش از دریاچه عمیقتر بوده و آب را بیشتر در خود نگه می دارد.

با شش برابر شدن تقاضاي آب در طول قرن بيستم، هيچ گشايشي بر سر مسائل مربوط به آبهاي مرزي حاصل نشده و همين امر سبب گرديده تا عدهيي از کارشناسان پيشبيني کنند که جنگهاي قرن 21 بر سر آب خواهد بود. عبدالرحیم لطفی؛ در ادامه با بیان اینکه برای استفاده بهینه از منابع آبی کشور، رودخانهها باید در طبیعت جریان زنده داشته باشند، میافزاید: «متأسفانه استان گلستان بهدلیل وجود سدها در مناطق بالادست در فصول گرما با کمآبی شدید روبهرو بوده و در فصول سرما نیز مسئولان سدها بهدلیل افزایش بارندگیها برای ممانعت از سرریز شدن آب، دریچههای آن را باز میکنند که باعث سیلابی شدن رودخانه میشود.

براساس معاهده هیرمند در سال ۱۳۵۱، این حقابه برای سالهای نرمال تعیین شده است که این سال آبی نرمال، در ایستگاهی واقع در نزدیکی بالادست سد کجکی، تشخیص داده میشود. روند توزیع مصرف بنزین در کشور صعودی است و امروز که به ماههای پایانی سال نزدیک میشویم، باز هم افزایش خواهد یافت که البته به محدودیتها و ممنوعیتهای وضع شده نیز بستگی خواهد داشت؛ اما اگر ممنوعیتهای کرونا کم باشد، این عدد در تعطیلات نوروزی به حداکثر مقدار میرسد.

آب به عنوان يکي از منابع حياتي و ارزشمند پاسخگو به اين نياز افغانستان ميباشد، زيرا در اين کشور منابع غني آب شيرين قابل دسترسي بوده و همين منابع آب شيرين افغانستان داراي ارزش و اهميت فوق العاده میباشد زيرا آب در عصر حاضر هم از نگاه اقتصادي نهايت مهم بوده و هم از لحاظ سياسي و استراتيژيک بينهايت ارزشمند شمرده ميشود. باورتان میشود چنین موجوداتی هم وجود دارند؟ در كشور ما در جلگه ها و اطراف رود ها و برخی كوه پایه ها خاک های حاصلخیزی وجود دارد كه مواد آلی و معدنی مناسب دارند.

حوزه آبخیز تجن در دامنه شمالی البرز مرکزی در استان مازندران واقع شده است.این رودخانه از ارتفاعات البرز سرچشمه گرفته و پس از گذر از بخشهای کوهپایهای و پهنه ساحلی و با دریافت آب سفید رود و چندین سر شاخه کوچک به دریاچه خزر میریزد (شکل1). این رود در جنوب ایران واقع شده است و یکی از رگهای حیاتی کشورمان محسوب میشود. از این رو دیپلماسی آب، مدیریت مشترک و بهینه منابع آبی محسوب می شود که قرار است، فراسرزمینی بیاندیشد و در نگاهی بلندمدت صلح و توسعه پایدار منطقه ای را نوید دهد.

حسن روحانی رییس جمهوری ایران در خرداد ۱۳۹۶ خورشیدی در کنفرانس بین المللی مقابله با ریزگردها در جمع نمایندگان سازمان ملل و مقاماتی از کشورهای همسایه بر رویکرد همکاری و مدیریت مشترک منابع آبی برای مواجهه با پیامدهای زیان بار محیط زیستی و خشکسالی تاکید داشت. فارغ از این کشمکش ها، ناامنی آب در سطح ملی و منطقه ای بیش از آنکه به مقدار و دسترسی به آب متکی باشد، معلول ساختارهای سیاسی و اجتماعی است که می بایست این منابع آبی را مدیریت کنند. اما در سال آبی گذشته امکان توزیع آب به دلیل محدودیت ذخیره امکان پذیر نشد.

این بازار در فهرست جاهای دیدنی تهران قرار دهید و از آن بازدید کنید. البته این امر بهطور ضمنی از سوی دولت افغانستان نیز تأیید شده است، بهگونهای که در بیانیه پایانی نشست مشترکی که دولت افغانستان به نمایندگی عبدالله عبدالله در تهران برگزار کرد به این مسئله تأکید شد و بهموجب آن دو کشور خود را متعهد میدانند چارچوبهای مناسبی برای حل معضل تالاب هامون بیایند». او در تهران سکونت دارد و این قلعه را بهدلیل علاقه و با بهرهگیری از ایدههای خلاقانه و عجیب خود و البته کمک یکی از معماران مشهور ایران ساخته است.

دیدگاهتان را بنویسید