شیپ فایل مرز حوضه آبریز رودخانه اترک

اندگوا ارایه شده و به ریشه یابی علل وقوع منازعه در پی کاهش منابع طبیعی بویژه آب در بین کشور های واقع در یک منطقه می پردازد(پیشگاه هادیان، 1382، صص. برای مثال؛ برنامه هیدرولوژی بین المللی یونسکو در صدد ارائه اطلاعات لازم برای تدوین و توسعه مدیریت پایدار منابع آبی برای کشور های واقع در مناطق مذکور یا مناطق ریسک بالا برای کاهش سطوح منازعات احتمالی بر سر منابع آبی است(پیشگاه هادیان، 1382، ص. پیش بینی می شود که در برخی مناطق حساس و استراتژیک جهانی مدیریت پایدار منابع آبی به موازات استراتژی سیاست خارجی و نظامی موجب شکل گیری پروسه همکاری یا منازعه بر سر منابع مشترک آبی می شود.

ولی در عین حال این تجربه نیز وجود دارد که آب همانگونه که می تواند زمینه ساز جنگ و مناقشه باشد، ممکن است زمینه همگرایی همکاری را فراهم نماید (ابراهیمی فر، 1385، ص. این رویکرد به شنیده شدن صداهای غیردولتی نیز توجه دارد و علاوه بر تأکید بر توسعه رسم گفتگو و همکاری میان دولتهای منطقهای، گفتگوهای امنیتی غیر رسمی میان عناصر غیردولتی مانند نخبگان و دانشگاهیان را نیز مدنظر قرار میدهد. همچنین از امنیت مبتنی بر همکاری برای حفظ امنیت افراد یا گروهها در دولتها استفاده میشود. در رویکرد مبتنی بر حقوق در توسعه پایدار، حقوق، کانون هر جنبه از توسعه است و رویکردی مردم محور می تواند در توجه به چرخه نادرست فقر، تخریب محیط زیست و درگیری موفق تر عمل نماید.

تدوین و توسعه “مدیریت پایدار منابع آبی”، یکی از رهیافت های موجود در شکل گیری پروسه سیاست گذاری ملی و عمومی بشمار می رود. این رویکرد برای پیشبرد توسعه پایدار ابتدا بر ضرورت آموزش عمومی تاکید می نماید تا جامعه مدنی و تصمیم گیران به مسائل توسعه و محیط زیست در بستر حقوق بشر توجه داشته باشند. اما پس از جنگ و مبحث جهانی شدن و به تبع آن ایجاد خود آگاهی سیاره ای (آگاهی و تفطن به این امر که یک سیاره بیشتر برای حیات بشری وجود ندارد و همه اجزا و عناصر آن سیاره ربط متقابل و نزدیکی با یکدیگر دارند) دیدگاههای فرآوانی در این خصوص طرح و نسبت محیط زیست و توسعه پایدار و همین طور ربط محیط زیست و امنیت مورد توجه قرار گرفت.

در آینده ای نه چندان دور آب در این منطقه (خاورمیانه) به عنوان یکی از عناصر استراتژیک جایگاهی همانند نفت پیدا خواهد کرد و شاید در دهه های آغازین این قرن عامل اصلی تنش و بحران در منطقه درآید و به تدریج همانند نفت بر روند اختلافات کشور های منطقه مطرح شود و سیاست های کشور های این حوزه را تحت تاثیر قرار دهد و روابط آنان را شکل دیگری بخشد. متن اصلی نامه نخستین بار در 1259ق/ 1843م کشف شد و در حال حاضر در کتابخانهء سلطنتی وین نگهدای می شود.

البته وجود عهدنامه مزبور را بکلی مشکوک دانسته اند، چنانچه آرنولد ویلسن، رئیس هیات نمایندگی دولت انگلستان در کمیسیون تحدید حدود 1332 ق / 1914 م می گوید: نسخه اصلی آن موجود نیست و متنی که از این عهدنامه در دست است، نامه ای است که سلطان مراد چهارم در شوال 1049 به شاه صفی نوشته است. در رویکرد اکوسیستمی بعد محیط زیست از جایگاه اصلی و برتر برخوردار است. وی گفت: برای جلوگیری از ورود آب به داخل شهر مسیر آن هدایت شد و با وجود طغیان رودخانه شور خسارتی وارد نشده است. هر کاری که به مواد غذایی مربوط می شد، بلیتی محسوب می شد برای ورود به زندگی بهتر.

نویسندگان بسیاری در بحث از امنیت، از مسائل زیست محیطی مانند مواد معدنی استراتژیک و منابع طبیعی فراتر رفته و به مسائلی چون گرم شدن زمین در نتیجه اثر گلخانه ای، زوال لایه اوزون جوً، رسوبات اسیدی، فرسایش خاک، نابودی جنگل ها، کاهش ذخایر آبزیان و کمبود آب شیرین پرداخته اند.نویسندگان بسیاری نه تنها می کوشند بین مسائل زیست محیطی و امنیت ارتباط برقرار کنند بلکه با این کار می خواهند نشان دهند که باید تعریف جدیدی از مفهوم امنیت ارایه شود. ماتیاس فینگر در مورد اینکه اگر ارتش تنها نهاد برای حل مشکلات با منشا زیست محیطی در نظر گرفته شود، این مشکلات بجای بهبود، بد تر میشوند، وی اشاره به تخریب محیط زیست توسط ارتشها در زمان جنگ سرد می کند ((Dalby et al.

صاحبنظران زیادی برای حل مشکلات با منشا محیط زیست بر ابزارهای همکارانه بجای واکنش از طریق سنتی نظامی تاکید می کنند. از نظر واقع گرایان/نو واقع گرایان، عمدتاً به توانایی دولت برای حفاظت از مرزهای سرزمینی خود و حاکمیت و استقلال عمل آن در مورد مسائل داخلی و خارجی مربوط می شود. ما باید رویکردمان را نسبت به برنامهریزی منطقهای و شهری متناسب با آمایش سرزمینی -که همیشه از آن سخن میگوییم و هنوز پیاده نشده است- اصلاح کنیم. اگر فهرستی از عوامل دخیل در این هستی را بخواهیم بر شماریم می توانیم ابتدا به انسان اشاره کنیم و سپس به زیست محیط اش.

جان کلام این بود که اگر دولت برای حفظ شهروندان و رفاه و کرامت آنان ایجاد شده است، آیا با تعریفی دولت محور از امنیت ملی لزوما این اهداف تامین می شود یا نخبگان و حاکمان با این تعاریف به جای آنکه امنیت مردم را حفظ کنند، اعمال و خط مشی های خویش را دنبال می کنند؟ در معروفترین و احتمالا ساده ترین تعریفی که از امنیت انسانی بعمل آمده (در گزارش برنامه توسعه ملل متحد در سال 1994) ، دو بعد رهایی از ترس (فیزیکی و جسمانی، بدرفتاری جنسی یا روانی، خشونت، تعقیب یا مرگ و قتل) و رهایی از از حوایج و نیاز ها (استخدام و اشتغال، تامین غذا و بهداشت) مورد توجه قرار گرفته است.

به همین دلیل مفاهیم امنیت انسانی و امنیت زیست محیطی توضیح داده می شود. در این میان، توجه به امنیت زیست محیطی به ویژه حائز اهمیت بوده است. از سوی دیگر؛ گزارشات مذکور حاکی از اهمیت استراتژیک منابع آبی بین المللی بویژه رود های بین المللی است. گزارشات مذکور خاطر نشان می سازد که نوع منازعات شدید منطقه ای بر سر منابع مشترک آبی می تواند به گسترش و تعمیق منازعات در سطوح فرا منطقه ای و بین المللی بیانجامد و بتدریج زمینه به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین المللی فراهم می شود(پیشگاه هادیان، 1382، ص.170).

بازی با حاصل جمع غیر صفر (پیشگاه هادیان، 1382، ص. آب در فشار ۱ اتمسفر در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد میجوشد و در دمای صفر درجه سانتیگراد منجمد میشود. پس از تصرف بغداد توسط عثمانیها، شاه صفی سفیری به نام محمد قلی سلطان به بغداد فرستاد و به سلطان عثمانی، پیشنهاد صلح کرد و مذاکرات بغداد به انعقاد معاهده قصر شیرین(زهاب) در 23 صفر 1049 / 17 مه 1639 انجامید که از طرف ساروتقی خان اعتماد الدوله و مصطفی پاشا، صدراعظم عثمانی به امضاء رسید. دیدگاهآب منبع استراتژیک، کمبود آب و تشدید منازعات، توسط مصطفی دولتیار و تیم اس. 1- کمبود زیست محیطی به عنوان یکی از عوامل منازعه و بی ثباتی سیاسی؛ این رویکرد به حفاظت از دولت در برابر تهدیدات معطوف است.

2-تخریب محیط زیست در اثر تدارک جنگ یا مبادرت به آن؛ در این رویکرد موضوع امنیت محیط زیست است (نه دولت) در برابر فعالیتهای نظامی. از این رو کاهش در ذخیره و موجودی شن و ماسه در اثر بهره برداری بی رویه منجر به پایین افتادن بستر رودخانه و خط داغ آب می شود. دیدگاه کاهش منابع آبی رودخانه های مشترک و وقوع منازعات مسلحانه،توسط استیفن ان. از زمان پایان جنگ (جنگ سرد) و کاهش اهمیت بعد نظامی امنیت ملی، محققان مطالعات استراتژیک و امنیت ملی کوشیده اند با تعمیق و توسیع امنیت ملی، ابعاد جدیدی برای آن قائل شوند.

دیدگاهتان را بنویسید