جزوه علوم پایه سوم

در خانواده سناریوهای گروه A1 یک جهان با رشد سریع اقتصادی، افزایش رشد جمعیت که در اواسط قرن 21 به اوج خود خواهد رسید و از آن به بعد کاهش مییابد و معرفی تکنولوژیهای جدید و کاراتر در نظر گرفته شده است. سه زیر شاخه متفاوت برای گروه A1 بر اساس نوع تکنولوژی مورد استفاده در قرن 21 در نظر گرفته شده است: تشدید استفاده از سوخت فسیلی (A1FI)، استفاده از منابع انرژی غیر فسیلی (A1T) و استفاده از منابع فسیلی و غیر فسیلی به صورت متعادل (A1B). این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد.

خط منصف ، مرزی است كه اساس تعیین آن عدالتی (( ابتدائی )) است ، یعنی این خط آبهای سطح رودخانه را به دوقسمت تقسیم می كند . این مدل ابزاری عملی جهت طراحی و تحقیق است به طوری که در یک حوضه غیر متجانس رواناب حاصل از رگبارهای رخ داده شده در زمانهای متفاوت و از قسمتهای مختلف حوضه را شبیهسازی میکند. اما برای یک قایقسواری رویایی، پیک نیک و ناهار در دل طبیعت ناب ، دوچرخهسواری و پیادهروی و جنگلنوردی جای درست را انتخاب کردهاید. رضای نازنینم, کاش من جای تو مرده بودم.

هامون پوزک که از رودی در داخل خاک افغانستان و رودخانههای فصلی دیگر آبگیری میشود و در اکثر مواقع دارای آب بوده و از کیفیت مناسبی برخوردار میباشد. شاید در نگاه اول افزایش بارندگی و کاهش میزان جریان رودخانه چندان منطقی به نظر نرسد اما با موشکافی بیشتر ملاحظه میشود که پارامتر بارندگی علیرغم افزایش سالانه، در ماههای مربوط به فصول زمستان و پاییز دارای کاهش است. با توجه به نمودار و جداول مذکور و مقایسه آنها با جدول (1) مشاهده میشود که آبدهی رودخانه ششپیر تقریبا برای کلیه ماهها در سناریوهای مختلف(باستثنای سناریوهای A1T-MES و A1F1-MI در ماههای ژاویه و دسامبر) کاهشی است.

همچنین سناریوی B1-IMA در مقایسه با سایر سناریوها از کمترین تغییرات (افزایشی یا کاهشی) و سناریوی A1FI-MI از بیشترین تغییرات برخوردار بوده است. همان طورکه در مراحل قبلی ذکر شد برای هر یک از ماههای سال با استفاده از یک مدل خاص و 8 سناریوی انتشار گازهای گلخانهای پیشبینی و یا تصویر افقهای 2040، 2070 و 2100 انجام گرفت. اما تنها مساله برای استخراج پیشبینی رواناب از مدل AWBM عدم وجود پارامتر تبخیر برای سناریوهای مختلف بوده است.

اما در ماههای گرم سال که تبخیر نیز تعیین کننده است افزایش یافته است. در این رود، ماهی های آب شیرین، مارهای آبی و گربه ماهی های غول پیکر، زندگی می کنند. این غذا به طور کلی دارا طعم های متفاوتی است. با توجه به نمودار (3) و جداول (3) تا (5) مشاهده می شود که تغییرات دمای هوا در دوره 2100-2070 به طور ماهانه بین 2 تا 7.5 و به طور سالانه بین 2.7 تا 6.5 درجه سانتیگراد متغیر است.

متوسط تغییرات برای کل سناریوها 4.5 درجه سانتیگراد است. متوسط تغییرات برای کل سناریوها 1.7 درجه سانتیگراد است. با توجه به نمودار و جداول مذکور مشاهده می شود که تغییرات دمای هوا در دوره 40-2010 به طور ماهانه بین 1 تا 2.3 و به طور سالانه بین 1.3 تا 1.9 درجه سانتیگراد متغیر است. تغییرات ماهانه بارندگی در دوره 2070 تا 2100 نیز مانند سایر دورههای قبل بوده است. پارانا از عریض ترین رودخانه های جهان است که در سال 1516 توسط دریانورد اسپانیایی کشف شد. یکی از سرشاخههای بزرگ زایندهرود، رودخانه پلاسجان در فریدن است که بین 15 تا 20 درصد آب زایندهرود را تأمین میکرده.

این رابطه در سطح یک درصد معنیدار است. در این بین صومعه “نا وا دیه ویچی” را باید در زمره میراث جهانی بشر بحساب آورد. همچنین در شکل (5) نمودار مقایسه، سناریوهای مختلف پیشبینی آبدهی رودخانه مذکور ارائه شده است. همچنین در شکل (4) نمودار مقایسه، سناریوهای مختلف پیشبینی بارندگی ارائه شده است. همچنین در شکل (3) نمودار تغییرات مذکور ارائه شده است. با توجه به جداول مذکور و مقایسه آنها با جدول (1) مشاهده میشود که اولا کلیه تغییرات پارامتر تبخیر به صورت افزایشی بوده و ثانیا به طور سالانه متوسط افزایش تبخیر برای کل سناریوها بترتیب در دوره 40-2010، 70-2040 و 2100-2070 برابر با 224، 431 و 611 میلیمتر است که این ارقام همانطورکه قبلا ذکر شد بدون استفاده از مدلهای GCM و با استفاده از رابطه با دما بدست آمده و تحت تاثیر مستقیم پارامتر دمای متوسط قرار دارد.

با توجه به نمودار و جداول مذکور و مقایسه آنها با جدول (1)مشاهده میشود که تغییرات بارندگی در دوره 40-2010 در اولین ماه بهار، کل تابستان و دو ماه آخر پاییز افزایشی بوده و در سایر ماهها کاهش داشته است. با ۹۵ کیلومتر طول، مسیر طولانی این رودخانه در مجاورت بکرترین محدودههای جنگلی قرار دارد که با مناظر طبیعی دیدنی، از گردشگاههای استان چهارمحال و بختیاری محسوب میشود. زیرا در این مطالعه از خروجیهای مدلهای GCM تنها بارندگی و دمای ماهانه استخراج شده است. بنابراین توضیح تغییرات ماهانه آن و مقایسه سناریوهای مختلف آن تقریبا مانند پارامتر دما است. همچنین سناریوی A2-ASF در مقایسه با سایر سناریوها از کمترین تغییرات (افزایشی یا کاهشی) و سناریوی B1-ASF از بیشترین تغییرات برخوردار بوده است.

همچنین سناریوی A2-AIM از کمترین تغییرات و B1-ASF از شدیدترین تغییرات دما در طی سی ساله 2010 تا 2040 برخوردار است. هنگامی که بوقتون این مدل را با روش شماره منحنی SCS مقایسه کرد دریافت که مدل AWBM از دقت بیشتری نسبت به این روش برخوردار است. این روستای بی نظیر جاذبه های طبیعی و گیاهان دارویی بسیار بی نظیری دارد اگر مشتاق به آشنایی با این روستای شگفت انگیز هستید در ادامه این بخش از گردشگری نمناک با ما همراه شوید. در مورد کشت هایی که از نظر مصرف آب پرمصرف هستند و کشت های غرقآبی که امروزه در دنیا منسوخ است باید به سمت آبیاری های گلخانه ای و سایر تکنیک های جدید پیش رفت تا از کمترین مصرف آب بیشترین استفاده را ببرند.

طبق گزارش جدید سازمان بهداشت جهانی و یونیسف، حدود ۳ نفر از ۱۰ نفر در سراسر جهان و یا ۲.۱ میلیارد نفر از دسترسی به آب آشامیدنی در محل زندگی شان محرومند و ۶ نفر از ۱۰ نفر یا ۴.۵ میلیارد نفر از نبود بهداشت مدیریت شده رنج می برند. او می گوید: با توجه به شرایطی که در بارندگیهای اخیر و در سامانه بارشی قبلی اتفاق افتاد پیشبینی ما این بود که باید بحث لایهروبی مسیلها و کانالهای آب را در منطقه سیستان داشته باشیم زیرا احتمال بارندگی جدید در حوزه کشور افغانستان حساسیت کار را بالا برده بود.

در این خانواده تاکید بر پایداری اقتصاد، محیط زیست و اقتصاد در سطح جهانی است. در این خانواده به مسائل اقتصادی نسبت به محیط زیست بیشتر تاکید شده و دیدگاهها بجای منطقهای، جهانی است. علیرغم این امر، باید توجه شود که این مقدار متوسط بوده، وممکن است بارشهای حدی شدیدی را با خود به همراه داشته باشد که بررسی آن در دستور کار این مقاله قرار ندارد. در جداول شماره (12) تا (14) مقدار پیشبینی و یا تصویر آبدهی ماهانه و سالانه رودخانه ششپیر در محل ایستگاه هیدرومتری کوسنگان برای دورههای 40-2010، 70-2040 و 2100-2070 ارائه شده است. همچنین در این تحقیق به منظور کاهش خطا تنها میزان تغییرات در سه دوره مورد مطالعه (تغییرات بارندگی بر حصب درصد و تغییرات دما بر حسب درجه سانتیگراد) مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت این تغییرات به مقادیر متوسط دوره 30 ساله قبل از پیشبینی اضافه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید