بزرگترين سدهای جهان

اگر بیند روده کسی را میخرد، دلیل که به قدر آن ازمال کسی که نهان کرده بود نصیب یابد. اگر بیند که روده کسی از دهنش بیرون آمد، دلیل که بر قدر آن مال که نهان کرده بود بخورد. اول: مال حرام. دوم: شفقت. دوم: بزرگي و جاه(جاه ومقام). حج بزرگی و جاه (جاه ومقام). تعبیر رودخانه بزرگ، مردی بزرگ میباشد و هر چه رودخانه بزرگتر و صافتر باشد، بزرگی و منزلت و دینداری آن مرد بیشتر میباشد در غیر اینصورت ظالمتر و «فاسقتر» است. اما امروزه با توجه به اینکه پادشاهی وجود ندارد و نوع حکومت و جامعه تغییر کرده است، می توان مشاهده ی یک رودخانه یا دریا را مقام بزرگی در جامعه مثل، مدیر کل یا فردی مثل آن که از او هراس داریم تعبیر کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی، محمد ابن سیرین، جابر مغربی، آنلی بیوتن نظراتی درباره ی این خواب بیان کرده اند که تعبیر آنلی بیوتن تعبیری بسیار مثبت از این خواب است. بر خلاف بسیاری از معبران خواب، آنلی بیوتن نظر متفاوتی نسبت به تعبیر خواب خشک شدن آب رودخانه داشته است. البته در گذشته چون پادشاه در بین افراد، بیشترین قدرت را داشته، تعبیر کنندگان بسیار قدیمی دیدن پدیده های مثل دریا و رود خانه را پادشاه تلقی کرده اند. اگر رودخانه ماهيان بسيار داشته باشد بهتر است ولي ديدن آبزيان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نيست.

ولي اگر رودخانه اي ديديد که آب گل آلود و کدر داشت غمگين و اندوهناک مي شويد. آب تني در رودخانه انتفاع و بهره وري است از مال و نعمت و عزت و بزرگي ولي غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نيست که جمله معبران آن را مرگ تعبير کرده اند. ابراهیم کرمانی گوید: آشکار شدن روده در خواب ، مال نهان کرده بود که آشکار گردد، یا ولایتی یابد که به وی رسد. اگر خود در ولایتی باشد، بر قدر آن مال یابد. آب دادن باغ و كشت، از جوي ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگاري از غم و اندوه و رود بزرگ وزير پادشاه است.

اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گِل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد. این دلفین میتواند تا ۱۵ دقیقه روی آب بماند ولی به طور کلی این دلفینها معمولاً زیر آب هستند و تنها برای نفس کشیدن روی آب میآیند. 2- کودکان (پسران زیر 11 سال و دختران زیر 7 سال) چرا که به بلوغ نرسیده اند و لذا برای آرامش روح چنین افرادی نیاز به برگزاری آیین های گسترده نیست. در مورد حاكمیت بر جزائر به همگام تغییر مسیر رودخانه مساله دیگری نیز مطرح میشود .

از جمله گونههایی که در این رود یافت میشود میتوان به مارهای عظیمی اشاره کرد که میتوانند طعمه های چند صد کیلویی را به راحتی ببلعند. «قهرمان از قلمرویی که ما میشناسیم به ظلمات سفر میکند و آنجا خوانی را پشت سر میگذارد و تمام میکند و یا دوباره اسیر و در معرض خطر، از نظر ما گم میشود. اگر در آب صاف رودخانه غسل کنيد يعني سر و تن بشوييد هم بهره مند مي شويد و هم از غم و رنج فراغت مي يابيد. اگر رودخانه اي ببينيد که آب صاف و روشن دارد در آينده با مردي کريم و بزرگوار برخورد خواهيد کرد و از او نعمت خواهيد يافت و حمايت خواهيد شدو اگر در خواب ديديد رودخانه اي در زمين شما جريان دارد و در عالم خواب احساس کرديد که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت مي يابيد که به کرامت معروف مي شويد.

اگر دقّت کنی، معماری عالم دایرهای است. اگر رودخانه ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می یابید که به کرامت معروف می شوید.

یک رودخانهی آرام عادی بدون هیچ حادثهی قابلتوجه یا هدفی نشان میدهد که شما در حال حرکت همراه با جریان زندگی هستید. افغانستان بی سر و صدا و بدون در نظر گرفتن معاهده بین المللی هلمند سال ۱۳۵۱ در حال تکمیل کردن بند کمال خان است ، این بند به طور کلی حیات را در سیستان خاتمه می دهد. همين مفهوم در مبادله يادداشتهاي اول ژوئن 1934 بين بيرماني و سيام در مورد رودخانه (( پاكشان )) آمده است .

جابر مغربی نیز با توجه اوضاع حکومت و جامعه ی گذشته خشک شدن رودخانه را تعبیر کرده است. اگر بخواهیم این تعبیر را با توجه به جامعه ی امروزی تعبیر کنیم، می توانیم بگوییم که از بین رفتن و هلاک شدن لشکر پادشاه در واقع از بین رفتن و یا تضعیف شدن قدرت فردی است که خواب ببینده نسبت به آن فرد ضعف دارد یا هراس دارد. جلوه های زیبای روستای کرکبود را میتوان در خانه های خشتی و قدیمی و همچنین در کوچه باغ های زیبا و باغات میوه جستجو کرد. بسته به ظاهر رودخانه در خواب، میتوان تعابیر مختلفی برای آن داشت.

به طور خلاصه دولت عثمانی مرز ایران را ساحل شرقی اروندرود می دانست به طوری که ایران حق مالیکیت و استفاده از اروندرود را نداشت و از این رو قراردادی به نام قسطنطنیه بین ایران و دولت عثمانی بسته شد و دولت عراق نیز از آن پیروی کرد تا مرز ایران و عراق ساحل شرقی اروندرود باشد. اگر قصد آتش درست کردن دارید، مراقب باشید که به درختان آسیب نزنید و در نهایت آتش را خاموش کنید.

در نتیجه می توان گفت: دیدن رودخانه یا دریا در خواب، مثل دیدن رئیس یا فردی است که نسبت به ما از قدرت بیشتری برخوردار است. وی افزود:در این ملاقات مرزی که کارشناسان امور آب ایران و ترکمنستان نیز حضور داشتند همچنین طرفین نسبت به لایروبی بستر رودخانه اترک در حریم خود متعهد شدند. با مذاکرات صورت گرفته سهم ایران از لایروبی از ۹۰ میلیون متر مکعب به ۱۱ میلیون متر مکعب کاهش یافت. دقت کنید زومیت، وبسایتی عمومی است و افراد با سطوح دانش مختلف دیدگاههای خود را مطرح میکنند. فعالیتهای انسانی، مانند بهرهبرداری بیش از حد سفرههای زیرزمینی، میتواند وضعیت خشکسالی آبشناسی را بدتر کند.

دیدگاهتان را بنویسید