با طولانیترین رودخانههای جهان آشنا شوید – ماماناپلاس

اگر عاشق هیجان و سرسرههایی پر شیب و هیجانانگیز هستید، بدون هیچ شک و تردیدی به سراغ بمب آدرنالین یعنی چاله فضایی بروید و تجربهای خاص و هیجانانگیز را با ترکیبی از ارتفاع و سرعت لمس کنید. ولی هیچ یك از طرفین دعوا، توضیحی درباره مصالحه و آشتی خود ندادند. این نقشه بقدری عجیب و متهورانه بود، که همینکه افشاء شد، باعث بهت و تشویش سربازان او گردید، زیرا هیچ نمیتوانستند تصور کنند، که او در اینکار بهره مند گردد.

آیا نمیگویند هان نی بال در مدت 16 سال در ایطالیا فاتح بشمار می آمد و اگر متوقف گشت نه از نیروی رومیها بود، بل از رقابت و حسد درونی مردمان قرطاجنه، مردمان گالی، که آن طرف آلپ سکنی دارند، داخل ایطالیا گردیده در آنجا شهرهای عمده و نیرومند را تصاحب کردند. در اینجا او دو شکست خورد و با دوهزار نفر فرار کرده به ارمنستان رفت و به تیگران پادشاه ارمنستان، که دامادش بود پناهنده شد، اما لوکولوس به پنت درآمده، با پافشاری چند شهر ساحلی آن را گرفت و این جنگها دو سال بطول انجامید بعد سردار رومی از تیگران خواست که مهرداد را تسلیم کند ولی او این تکلیف را رد کرد و لوکولوس داخل ارمنستان شده شهر تیگران ثُرت را محاصره کرد.

پس از آن حکم یورش داد و مهرداد باز عقب نشست و بدستهء دوّمی که راه را گرفته بود برخورد، در اینجا سپاه مهرداد بین دو قشون واقع شده شکست خورد و بنه و خزانهء او بدست رومیها افتاد ولی خود پادشاه پُنت با کمی از هواخواهان و زن غیر عقدی خود از میان گیرودار جسته بطرف ارمنستان رفت بعد بزودی معلوم شد، که مهرداد در ارمنستان پناهگاهی نخواهد داشت زیرا پادشاه ارامنه تازه از جنگی با پارتیها پس از مرارتهای بسیار خلاصی یافته بود و نمیخواست با رومی ها داخل جنگی جدید شود. با وجود این از عدهء کم رومیها شکست خورد.

اگر پافلاگونیه، کاپادوکیه یا پنت و بی تی نیه و یا ارمنستان بالا و پائین را در نظر گیرید، خواهید دید، که نه اسکندر توانست خللی به اینها وارد آرد، نه هیچکدام از جانشینان او، اما سکاها، دو پادشاهی که قبل از من بودند، یعنی داریوش و فیلیپ، خواستند داخل مملکت آنها شوند، و با زحمت بسیار توانستند از آنجا بیرون روند، و چنین مردمی امروز در مقابل رومیها قویترین کمک منند. تیگران با قوّهء بسیار بکمک شهر مزبور شتافت و چون کمی عدهء رومیها را دید گفت این عدّه برای سفارت بسیار زیاد و برای جنگ کم است. با اينحال شايد بتوان گفت كه رودخانه هاي سرحدي ازساير مرزههاي طبيعي ويا مصنوعي ديگر بحث انگيز و منشاٌ اختلافات بسياري در روابط بين دولتها بوده است.

در تاریخ ایران باستان راجع به مهرداد ششم پادشاه پنت آمده است(6): ژوستن گوید (کتاب 38، بند4): مهرداد سربازانش را مخاطب داشته چنین میگفت: باید فکرکرده جنگ یا صلح را با روم اختیار کنیم، ولی هر کس به ما حمله کند، باید پا فشاریم این اصلی است، که در آن باب تردیدی نمیتوان داشت، مگر اینکه از فتح مأیوس باشیم. نام تاریخی این رود در منابع یونان باستان آماردوس (به نام قوم آمارد) بوده است. باری مهرداد هشت سال تمام از طرف رومیها نگرانی نداشت و لوکولوس جرئت نمیکرد به وی حمله کند. مهرداد که بیدار کار خود بود بیدرنگ از موقع استفاده کرده به پیش قراول رومیها حمله برد و پس از غلبه بی مانع داخل مملکت خود شد، همینکه مردم پُنت از مراجعت او آگاه شدند همه مانند یکنفر به کمک او قیام کردند و بر اثر این احوال تری یاریوس رئیس ساخلوی رومی در پُنت فرار کرده به کابریا، رفت ولی در آنجا قبل از اینکه لوکولوس بکمک او برسد با تمامی سپاهش معدوم گشت.

در این وقت مهرداد یک پیرمرد بقاعده بود ولی بر عکس دیگران هرقدر سنش بالا میرفت، گوئی بر جدّ و همت او میافزود، زیرا با سالخوردگی، که داشت، ذرّه ای از پای نمی نشست و همواره نقشه های بزرگ برای طرف شدن با رومیها میکشید، از جمله آنکه لشکری مرکب از 36000 نفر سکائی بترتیب لژیونهای رومی تشکیل کرد (معلمین و مشاقان این سپاه رومیها فراری بودند) و بعد بحریه ای هم ترتیب داده درصدد بر آمد، که از راه اروپای شرقی و جنوب شرقی و آلپ های یولیانی بنفس ایطالیا حمله برد.

مهرداد سواره نظامی تشکیل کرد، که به لژیونهای رومی آسیب زیاد میرسانید، و هر چند رومیها میکوشیدند که با او در دشت نبرد روبرو شوند، موفق نمیشدند. چنین بود مرگ مهرداد، که در 69سالگی درگذشت و از دولت کوچک پنت مملکتی ساخت که وسیع و قوی بود، چنانکه چهل سال تمام در مقابل رومیها ایستاد و هرچند گاهی از رومیها شکست خورد، ولی در عوض به سرداران مجرّب رومی هم مانند کاسیوس، مانیوس آکویلیوس، اُپ پیوس، کت تا،تری یاریوس، شکستهای فاحش داد.

اوّل قدمی که برداشت این بود، که با دولت ایران، یعنی پارتیها، داخل مذاکره شده آنها را بیطرف کرد. مهرداد در این وقت بواسطهء مرضی نتوانست کاری کند و شورشیان او را محاصره کردند او در ابتداء خواست داخل مذاکره شده جان خود را نجات دهد، ولی پسرش راضی نشد. بالاخره موقعی رسید، که وضع مهرداد کام یأس آور گردید، و او تصمیم کرد که با زهر به حیات خود خاتمه دهد تا بدست دشمنانش نیفتد، بر اثر این تصمیم زهری را، که از زمان شکست آخریش با خود داشت در کاسه ای ریخت و حاضر شد که آن را بیاشامد ولی در این وقت دو دختر او مهرداد و نساتامان که یکی از آنها نامزد پادشاه مصر بود و دیگری نامزد پادشاه قبرس نزد پدر آمده اصرار کردند که با پدرشان بمیرند، تا در تحت اختیار مطلق برادر واقع نشوند مهرداد راضی شد و آنها از کاسهء زهر آشامیدند و درگذشتند بعد مهرداد از همان کاسه آشامید ولی زهر اثر نکرد، زیرا از دیرگاهی از ترس اینکه او را مسموم کنند زهر میخورد تا طبیعتش را به زهر عادت دهد.

پومپه چون از رفتار لوکولوس آموخته بود که نباید داخل ارمنستان گردیده در بیغوله های این مملکت دوچار آن همه مرارت شود، راه دیگری پیش گرفته مهرداد را تا رود لیکوس (زاب بزرگ یا علیا) تعقیب و کنار جنوبی رود مزبور را اشغال کرد، مهرداد هم در مقابل او اردو زد، در اینجا پومپه دسته ای فرستاد که راه عقب نشینی مهرداد را بگیرد و بعد منتظر شد، تا دستهء دیگر راه ارمنستان را برای مهرداد سدّ کرد.

خواهید رسید. مزیت دیگری که خرید یا رهن و اجاره آپارتمان در پونک دارد، خیابانهای عریض و طویل این محدوده است. شکست داد و شهر سی زیکوس را محاصره کرد، تصمیم مهرداد بر تسخیر این شهر برای او شوم بود لوکولوس در جائی اردوی خود را زد که خطوط ارتباطیهء لشکر مهرداد را تهدید میکرد و در همین احوال بحریهء پُنت، که در دریای سیاه بی منازع بود، بواسطهء طوفانی از کار افتاد و لشکر پُنت دوچار گرسنگی و قحطی آذوقه شد. در این زمان مهرداد شصت سال داشت و با وجود این در سواری و جنگ، بخصوص در جنگ تن بتن چنان مهیب بود، که بالاتر ذکرش گذشت.

تا اینجا توضیحات در مورد سر شاخه ها و رودهای تشکیل دهنده خرسان که درمنطقه سمیرم واقع شده اند. اروندرود که به آن شطالعرب نیز گفته میشود از تلاقی رودخانههای دجله و فرات در نقطه ای به نام قرنه در ۱۱۰ کیلومتری شمال غربی آبادان تشکیل میشود و رو به سوی جنوب شرقی از کنار شهر بصره میگذرد و سپس به داخل عراق وارد میشود. اگر چه لوکولوس میتوانست در مقابل چنین سواره نظامی سواره نظامی هم از رومیها تشکیل کند، ولی چنین نکرد، زیرا گرفتاریهائی برای او پیش آمد، چون اموال مردم را غارت و خودش آن را ضبط میکرد در روم از او ناراضی شدند.

رومیها برای او کمکی نفرستادند، زیرا اغتشاشات داخلی و جنگ با راهزنان دریائی سیسیل و کریت مانع بود و دزدان مزبور قوّتی بزرگ یافته خطوط ارتباطیهء بحریهء روم را قطع کرده بودند. بدین ترتیب استفاده از سد خشک علاوه کاهش خسارت سیل می تواند فوایدی چون زیباسازی شهر، ایجاد تفرجگاه، مطبوع نمودن هوای شهر و همچنین عدم قطع مسیر حرکت آبزیان را در نتیجه ذخیره موقت سیلاب در مخزن در پی داشته باشد. ارتفاع پل و خاک ریزهای موجود در مسیر جریان با استفاده از GPS ایستگاهی اندازه گیری شدند.

حوزههای علمیه: پیش از اینکه پاکستان کشوری مستقل شود، لکنو مرکز اصلی آموزش علوم دینی شیعیان بود که بعد از استقلال پاکستان در کشور هند قرار گرفت و ارتباط شیعیان پاکستان با این مرکز قطع شد. این منطقه به علت آب و هوای خوب و طبیعت بکری که دارد، همیشه مورد توجه گردشگران به ویژه در فصل تابستان و بهار قرار می گیرد. چنانکه بالاتر گفته شد، لقب مهرداد فیلوپاُتر بود (محبّ پدر) و او را بمناسبت این لقب اِوپاتر بزرگ نیز میخوانند (اِوپاتُر به یونانی یعنی کسی که پدر خوب دارد). بزودی این حال سربازان او به یأسی شدید و پس از آن بشورش مبدل گردیده فرناک پسر مهرداد از موقع استفاده کرده در رأس شورشیان قرار گرفت و بر پدر یاغی شد.

مهرداد چهارم (249-190 ق. بعد پومپه خواست مهرداد را دست گیر کند و با این مقصود تا رود کورا (کوروش) تاخت و با مردم آلان، جنگ کرد. من جنگهای پنت را با رعب بیشتر و اعتمادی کمتر شروع کردم، زیرا جوان و نسبت به اسلحه بیگانه بودم (مقصود جنگهائی است که در شمال قریمه و جنوب روسیهء کنونی کرد و با عدهء بالنسبه کمی شکستی بزرگ به لشکر کثیرالعدهء سکاها و سارماتها داد. در دورهء استیلای عنصر مقدونی و یونانی بر مشرق مهرداد قوی ترین شخصی است، که مشرق بوجود آورد ولی چنانکه از حیث قوّت و چابکی و عزم در عصر خود نظیر نداشت، متأسفانه در شقاوت هم بی نظیر بود، در خاتمه زائد نیست بیفزائیم که جنگهای او را آپ پیان شرح داده و ما هم بیشتر روایات او را پیروی کرده ایم.

مقدار اراضی، که گالی ها در ایطالیا بدست آوردند، بیش از زمین هائی بود، که در آسیا تصرف کردند و حال آنکه میگفتند، آسیا مدافعی نداشت. بعد اشخاصی را نزد تیگران پادشاه ارمنستان که پسر تیگران مذکور و از طرف مادر نوهء مهرداد بود، فرستاد، تا بین نوه و جدّ نقاری تولید کنند و آنها بهره مند شدند. کلئوپاتر، زن تیگران پادشاه ارمنی، اویاترا، اُرساباریس، لااُدیسه، مهرداد، آرکاثیاس، کسی فار، اُکزاثر، داریوش – کوروش (یوستی، نامهای ایرانی ص 401 چ ماربورگ 1895م.) – انتهی. پس از آن مهرداد باز پادشاه پنت گردید.

دیدگاهتان را بنویسید