آشنایی با کشورها (116) : اروگوئه

از مجموع گونههای شناسایی شده 72 درصد متعلق به خانواه کپور ماهیان ، 12 درصد متعلق به گاو ماهیان، 9 درصد متعلق به خانواده سرماری ماهیان، 7 درصد متعلق به خانواده سگ ماهیان و درصدی ناچیزی (یک صدم درصد) متعلق به کپور ماهیان دنداندار بودند. در مجموع 12 گونه ماهی شناسایی شد که متعلق به 7 خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae)، گاوماهیان (Gobiidae)، سگ ماهیان (Balitoridae)، سرماری ماهیان (Channidae)، کپور ماهیان دنداندار (Cyprinodontidae)، گامبوزیا ماهیان (Poeciliidae) و کفال ماهیان (Mugilidae) میباشند.

آغاز طرح سد سازی در منطقه زاینده رود نیز به سال ۱۳۳۳ هجری شمسی باز می گردد با این حال اتمام مطالعات مرحله اول و آغاز مطالعات مرحله دوم در سال ۱۳۸۲ صورت گرفت. این رود از دیرباز یکی از رودهای ایران بوده است. این پژوهش مبین آن است TDS آب رودخانه همبستگی قوی با Na و Cl نشان میدهد. تجزیه وتحلیلهای آماری نشان میدهد مجموع آنیونها و کاتیونها با 46/0 درصد و کلیفرم مدفوعی با 14/24 درصد بهترتیب کمترین و بیشترین سهم در میزان WAWQI دارند. میانگین درصد شاخص رسیدگی جنسی (GSI) برای ماهیان سفیدرودخانه ای نر 94/047/1 و برای ماهیان سفیدرودخانه ای ماده 83/195/2 بدست آمد.

میانگین شاخص کبدی برای ماهیان سفیدرودخانه ای نر 49/073/0 و برای ماهیان سفیدرودخانه ای ماده71/008/1 بدست آمد. نسبت جنسی نر به ماده، 1 به 41/1 بدست آمد. میانگین طول چنگالی و وزن بدست آمده برای جنس نر به ترتیب 49/2672/139 میلی متر و 58/2118/43 گرم و این مقادیر برای جنس ماده به ترتیب06/3088/152 میلی متر و 08/2732/57 گرم بدست آمد. همچنین بهدلیل مقادیر بالای پارامترهای کلیفرم مدفوعی، TDS و کدورت درهر دو ایستگاه، آب رودخانه برای هیچیک از کاربریهای شرب، کشاورزی و حفظ اکوسیستم آبی مناسب نمیباشند.

تحقیق حاضر بهمنظور بررسی کیفیت آب رودخانه کارون (در ایستگاههای ملاثانی و اهواز) در طول سال 1397 با استفاده از دو شاخص IRWQI و WAWQI صورت گرفت. خانواده گامبوزیا ماهیان که در برخی از برکههای مسیر رودخانه سرباز و هم چنین کفال ماهیان که در منتهیالیه رودخانه زیست میکنند در درصد فراوانی منظور نگردیده است. و گفتیم که: خشک ترین منطقه کره زمین، کویر و صحرا نیز از حداقل رطوبت 10 درصد تا 15 درصد بهره مند است. حداکثر میانگین طول کل مربوط به اردیبهشت ماه با میانگین 32/386/190 میلی متر بوده و حداقل میانگین طول کل مربوط به آبان ماه با میانگین 70/265/137 میلی متر بوده است.

میزان شاخص WAWQI در بدترین و بهترین وضعیت مربوط به ماه اردیبهشت ایستگاه اهواز (89/85) و ماه تیر ایستگاه ملاثانی (04/49) میباشد. متوسط تعداد سالانه 159/83 عدد و زی توده 1/49 گرم در مترمربع تعیین گردید. 4 سال (6 عدد) بودند. بیش ترین تعداد (277 عدد با زی توده 2/8 گرم در مترمربع)در شهریور ماه و کم ترین مقدار آن ها (66 عدد با زی توده 0/59 گرم در مترمربع) در آذر ماه تعیین گردید که نشان از تغییرات زمانی کفزیان در این رودخانه بوده است.هم چنین بین میانگین های تعداد در مترمربع در ماه ها و ایستگاه های مختلف، براساس آزمون (F (p≤0/01 تفاوت معنی دار دیده شده است.

وقتی از باربری بین شهری صحبت میشود یکی از مهم ترین مواردی که اهمیت دارد بحث راه و جاده وایمنی آن است. 14- بزرگ ترین پرنده چه نام دارد؟ در یکی از اسطورههای سومری، همان تمهای پیشین، یعنی باغبان، زن (الهه)، گناه و نفرین وجود دارد. رودخانه قره سو در مسير جريان خود محل ورود و تخليه فاضلاب هاي خانگي، پساب هاي صنعتي و زه آب هاي کشاورزي بسياري است. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی درباره عوامل آلایندگی رودخانه گفت: ورود زه آب های کشاورزی آغشته به انواع کودهای شیمیایی، حیوانی، سموم و آفت کش ها یکی از عوامل آلایندگی است، رها سازی فاضلاب و انباشت کودهای حیوانی پیرامون مراکز جمعیتی و حاشیه رودخانه، ورود پساب صنایع، کشتارگاه ها، آبزی پروری و دام و طیور و ورود پساب لاگن های دفع فاضلاب شهری و روستایی از دیگر منابع آلودگی این رودخانه است.

همچنين در ادامه کيفيت آب رودخانه قره سو با شاخص کيفيت آب NSFWQI در طي ماه هاي دي و ارديبهشت، سال 1394 در بازه ايستگاه هاي نيارق تا کنگرلو بر اساس نمونه هاي گرفته شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به مشکلات مربوط به تعیین ویژگی های ژئوتکنیکی رسوبات درشت دانه و عدم مشخص بودن توسعه زیر سطحی این نوع رسوبات در فواصل دور از رودخانه زاینده رود در محدوده شهر از یکطرف و توسعه ساخت و سازها و لزوم حفر فضاهای زیرزمینی از طرف دیگر، شناخت ویژگیهای ژئوتکنیکی و نحوه توسعه زیرسطحی این رسوبات در شرایط محیط رسوبی قدیمی ضروری می باشد.

روش های معمول در راه رسیدن به این اهداف استفاده از سازه های مختلف به تنهایی یا ترکیبی از آنها مثل سد، سیل بند خاکی یا بتنی، پوشش بدنه، آبشکن یا به کار گرفتن راه حل های قدیمی مثل لایروبی می باشد. به دلیل همجواری با جاده، در مسیر رودخانه تجن میتوان چشماندازهایی زیبا مثل دره، شالیزار، جنگل و پلهای ویژه نواحی روستایی-جنگلی را مشاهده کرد. موضوع انشا در مورد گذر رودخانه در دل دشتی زیبا :: نمونه . اما این شرایط زیبا پایدار نیست چرا که ساختمان هایی در حریم رودخانه خودنمایی می کنند که منظره زیبای اطراف رودخانه را بلعیده اند و دیگر خبری از طبیعت بکر و سرسبز نیست .

کمال، ش.، بختیاری، م.، عبدلی، ا.، 1386. مقایسه برخی ویژگیهای زیست شناسی ماهی گورخری (Aphanius sophiae) در چشمه علی دامغان و رودخانه شور اشتهارد. مقایسه برخی ویژگیهای زیست شناسی ماهی گورخری (Aphanius sophiae) در چشمه علی دامغان و رودخانه شور اشتهارد. بنابراین با استناد به نتابج بهدست آمده از شاخصهای کیفی میتوان گفت شاخص WAWQI در ردهبندی کیفی آب کمی محافظهکارانهتر از شاخص IRWQI عمل میکند. بنابراین ارزیابی کیفیت آبهای سطحی یکی از شاخصهای اصلی مدیریت پایدار منابع است. ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد در محل تلاقی چشمه شلمزار با آب کوهرنگ.

طبقات کیفی با روش های بوئر تعیین و نتایج نشان دادند که ایستگاه 1 در طبقه آبی I و دارای کیفیت خیلی خوب و سایر ایستگاه ها به طور متوسط درطبقه آبی II و در کیفیت خوب قرار داشته اند. نتايج حاصله نشان داد که کيفيت آب رودخانه قره سو، در ماه دي در طبقه کيفي متوسط و در ماه ارديبهشت در طبقه کيفي خوب قرار مي گيرد. نتايج نشان دهنده خود پالايي کم پارامترها و عدم کارايي مناسب مدل Qual2kw بدون در نظر گرفتن منابع غيرنقطه اي در رودخانه قره سو بود. 5 ایستگاه در بالا دست و 5 ایستگاه پایین دست سد پیشین برای نمونهبرداری ازماهیان رودخانه مشخص گردید.

اگر در اطراف پونک زندگی یا کار می کنید، خواندن این مطلب برای پیدا کردن یک کلینیک مجهز با کادر حرفه ای جهت فیزیوتراپی خیابان اشرفی اصفهانی به شما کمک شایانی خواهد کرد. او در میان یکی از قبایل آمازونی، شوهرش را پیدا کرد. البته در اروگوئه کوچک هم سیستم حکومتی در این دوره نظامی بود و این کشور دیکتاتوری و سلطه نظامیان را در طی سال های قرن بیستم حدود بیش از یک دهه تجربه کرد اما این شرایط دیر نپاید و روند رشد ریشه های دموکراسی و سیستم حکومتی مردم سالاری که با روح استقلال طلبی و آزادی خواهی مردم عجین شده و در اندیشه شان نهادینه شده بود سال ۱۹۸۵ دوباره جانی تازه گرفت و دولتهای مردم سالار و دموکراتیک قدرت را در این کشور کوچک به دست گرفتند.

در حماسه گیلگمش آمده است که زمانی که گیلگمش از وجود هماوردی قوی به اسم انکیدو آگاه گردید، برای به دام انداختن او از یک روسپی معبد استفاده کرد و انکیدو درنتیجه همآغوشی با روسپی و کامجویی از او، از خوی طبیعی و آزاد خود جدا گشت و وارد عالم انسانی گردید و با این تغییر در او، همه حیوانات از او دوری کردند. در این مرحله آب را دایرهوار به حرکت درآورده درنتیجه وقتیکه ماسههای باقیمانده شسته میشوند، گلولههای سربي ساکن میشوند و نهایتاً از ماسهها جدا میگردند. ابتدا 40 نفر از مبتلایان ساکن در مکانهای مختلف منطقه انتخاب شدند و پس از اینکه مصاحبهشوندگان زمان و مکان مصاحبه را تعیین کردند، مصاحبهها آغاز شدند.

بهترين شبيه سازي مدل براي پارامتر pH بدست آمد و در رتبه هاي بعدي به ترتيب پارامتر DO, BOD, NO3 و دما قرار گرفتند. همچنین انواع پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب مورد بررسیهای آماری قرار گرفتند. به منظور آگاهی از شرایط اکولوژیکی، کیفیت آب و تعیین توان تولید رودخانه اهرچای به مدت یک سال (از مهر ماه 1391 تا شهریور 1392) در 12 ایستگاه به طور ماهانه از جوامع کفزیان نمونه برداری انجام شد. این بررسی با هدف شناسایی گونه های ماهیان رودخانه سرباز در استان سیستان و بلوچستان از مرداد ماه 1388 تا مرداد ماه 1389 بطور فصلی در 10ایستگاه انجام پذیرفت.

به گفته وی، سراسر این تالابها ضمن اینکه تحت پوشش گیاهان نادر و کمیابی از جمله شصت عروسان، زنبق تالابی مسلمانی، کاسنی، ارکیدهها، خاکشیر و بارهنگ قرار گرفته، محل زیست آخرین بازماندگان بلدرچین وحشی و ماهی زرد پر نیز هستند.مهندس گردمردی در ادامه با بیان اینکه، آنچه که باعث پایداری و حفظ رودخانهها برای همیشه و نسلهای آینده میشود مهندسی رودخانهها است، میافزاید: «متأسفانه در سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان به رودخانه اترک تنها بهعنوان یک منبع آب شیرین نگاه میکنند که باید به هر نحوی که شده مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب آبی که در بخشی از داستان سرچشمۀ زندگی است و در ظلمات قرار دارد؛ در جای دیگری، در بین دو کوه قرار گرفته و پیام­آور مرگ برای اسکندر است.

در این مسیر، صدای رودخانه با شماست و آسمان بالای سرتان آبی و پاک است. گروهی از پژوهشگران انگلیسی با بررسی وضعیت بیش از 110 خرچنگ که در رودخانه تایمز زندگی می کنند، به این نتیجه رسیده اند که در درون شکم تمامی این جانوران بدون حتی یک مورد استثنا قطعات پلاستیکی وجود داشته است. کمبود بارندگی به ویژه در بخشهای جنوبی و خاوری این حوضه، دیگر رودخانه های آن را از اهمیت انداخته و غالب آنها را به رودخانه های فصلی و خشکرود ها و مسیلهای چندی مبدل ساخته است.

دیدگاهتان را بنویسید